Mange av våre kunder har aldri vært i kontakt med politiet som mistenkt tidligere og har liten eller ingen kjennskap til prosedyrene i en straffesak. På denne siden beskriver jeg kort den normale fremgangsmåten i en ordinær promillesak.

Etterforskningen foretas av politiet eller lensmannen, og iverksettes som regel etter at politiet selv har kommet over en mistenkt sjåfør eller at de har fått tips om en mulig promillekjører. Politiet forestår innhenting av blodprøver eller utåndingsprøve, avhør av den mistenkte og eventuelle vitner samt innhenting og sikring av andre bevis ved behov. Etterforskingen foretas av politiet, men ledes av påtalemyndigheten, dvs. politijuristen.

Etter at politiet har innhentet tilstrekkelig informasjon oversendes saken til påtalemyndigheten (politijuristen) som vurderer om bevisene er tilstrekkelig for domfellelse. Hvis de ikke er det sendes saken tilbake for ytterligere etterforskning eller saken henlegges. Anses bevisene tilstrekkelige sendes saken til retten for pådømmelse som tilståelsesdom eller det tas ut tiltale og det berammes rettsak. (Hovedforhandling).

De aller fleste dommer på promillekjøring er tilståelsesdommer. Det vil si at føreren av bilen (kjøretøyet) har erkjent å ha kjørt i påvirket tilstand. Dette er den enkleste, raskeste og mest ressursbesparende måten å gjennomføre en rettsak på.

I tilståelsessaker møter kun sjåføren og én dommer og det føres normalt ikke vitner eller andre bevis. Politiet møter ikke personlig og vanligvis ikke forsvareren. I stedet sender vi på forhånd ett brev til retten (støtteskriv) hvor de juridiske argumenter og dommer som taler for den siktedes sak fremkommer. Som siktet forteller man kun dommeren hva som hendte og trenger ikke bekymre seg over de juridiske problemene rundt straffutmålingen.

Ofte avsies dommen samme dag, eller noen få dager etter. Man får deretter 14 dager på å vurdere om man ønsker å anke dommen eller ikke.

Prosessen i promillesakene reguleres av straffeprosessloven, mens selve forbudet mot å kjøre i påvirket tilstand er hjemlet i vegtrafikkloven.


Etterforskningen

Pågrepet bak rattet i rutinekontroll

Er du stanset av politiet i en rutinekontroll er det vanskelig å påstå at det ikke var du som kjørte.

Etter at politiet har stanset deg blir du bedt om å blåse i et rør. Utåndingsluften din blir analysert i et apparat og gir en indikasjon på om du har for mye alkohol i kroppen.

Apparatene er ikke nøyaktige, men gir indikasjon på nivået og hjelper politiet med å avgjøre om hvorvidt man skal tas inn til blodprøve for å få nøyaktig resultat.

Med mindre det foreligger spesielle grunner for at du kjørte, er det som regel best å legge seg flat, erkjenne og samarbeide med politiet. Det gir en enklere rettergang og kortere straff.

Var du imidlertid ikke klar over at du var påvirket eller det forelå nødrett/nødverge gjelder ikke rådet automatisk. Da må det foretas en grundig vurdering av situasjonen.

Når det er sagt skal det mye til for at man blir hørt med nødrettsbetraktninger eller at du ikke visste at du var påvirket. Reglene er strenge og man bærer selv ansvaret for at man ikke er påvirket når man kjører.

Mener politiet du er påvirket al alkohol eller andre midler kan de ta deg med til ytterligere undersøkelser. Det er da to alternativer. Det ene er at det blir tatt en ordinær eller utvidet blodprøve. I den ordinære måles kun alkohol i blodet, mens i den utvidede måles også andre stoffer som legemidler og narkotika.

Hvis politiet ikke så deg kjøre må de føre andre bevis for at du har ført kjøretøyet og at du var påvirket da kjøringen fant sted. Dette kan være en vanskelig oppgave, og politiet må gjennomføre vanlig etterforskning med avhør av vitner og innhenting av bevis.

Husk: Du kan bli dømt for promillekjøring selv om politiet ikke har tatt blodprøve av deg!

 

Pågrepet i ettertid

Hvis politiet ikke så deg kjøre må de føre andre bevis for at du har ført kjøretøyet og at du var påvirket da kjøringen fant sted. Dette kan være en vanskelig oppgave, og politiet må gjennomføre vanlig etterforskning med avhør av vitner og innhenting av bevis.

Husk: Du kan bli dømt for promillekjøring selv om politiet ikke har tatt blodprøve av deg!

Hvilke etterforskningsskritt politiet iverksetter hvis man ikke er tatt kjørende på fersk gjerning vil variere mye. Noen ganger kommer politiet rett etter og kan gå ferske spor med hund frem til der hvor føreren befinner seg, som f.eks. i saken med Northug. I andre saker må det foretas en mengde avhør av mulige vitner som kan bidra til å opplyse saken, innhenting av informasjon fra basestasjoner etc.

 

Tingretten

Tilståelsesdom

Dersom du har erkjent kjøringen, eller uansett ønsker å få saken fort ut av verden, er det beste å ta en tilståelsesdom. Det går raskere, du skal få en litt mildere dom og du slipper å betale saksomkostninger.

Tilståelsesdommer gjennomføres ved at du møter alene i tingretten på det stedet du bor. (Du kan ha med en venn/familiemedlem hvis du ønsker).

Det er bare den siktede og dommeren som er tilstede samt et rettsvitne fra tingretten for å overvære at alt går riktig for seg.  Politiet og forsvareren er som regel ikke tilstede, idet de har sendt inn sine anføresler i brevs form på forhånd.

Møte med dommeren tar ca. 30-45 minutter og er vanligvis nokså uformelt. Man får ofte dommen samme dag eller etter noen få dager.

Rettsak - hovedforhandling

Dersom du får et brev fra tingretten eller politiet hvor du er innkalt til hovedforhandling betyr det at det er en ordinær rettsak i motsetning til den forenklede prosessen som en tilståelsesdom innebærer.

Har ikke den mistenkte erkjent å ha kjørt eller hevder å ikke ha vært påvriket under kjøringen eller annet, utferdiger poliitet en tiltale og berammer rettsmøte. I rettsmøtet stiller poliitet opp og det innkalles vitner og legges frem dokumentasjon i et forsøk på å bevise den tiltaltes skyld.

Man kan stille i et slikt møte alene, eller man kan la seg bistå av en forsvarer etter eget ønske. Som utgangspunkt må en tiltalt betale forsvareren selv i en promillesak, med mindre han/hun er tiltalt for andre forhold også.

Er du tiltalt hjelper vi deg med å søk om å få dekket dine kostnader med forsvarer. Får du det ikke vil vi gi deg et estimat på hva det vil koste deg.

Gjennomføringen av en rettsak - kort fortalt

Svært ofte begynner en hovedforhandling kl. 0900. Det første som vanligvis skjer er at dommeren tar dine personalia og at påtalemyndigheten representert ved aktor holder et innledningsforedrag. I dette fortelles hva politiet mener har skjedd og hvorfan de har tenkt å bevise det - altså hvilke vitner som kommer for å forklare seg og hvilke dokumenter som vil bli fremlagt. Deretter får den tiltalte anledning til å forklare seg om han/hun ønsker det. Etter tiltaltes forklaring er det tid for vitenes forklaring og gjennomgang av dokumentene i saken. I promillesaker er det ofte analyserapportene som viser hvor mye alkohol det er målt i blodet og eventuelle sakkyndige rapporter, bilder fra en trafikkulykke bilen har vært innblandet i etc.

Når alle bevis er fremlagt er det tid for at aktor skal summere opp hva som er kommet frem i løpet av rettsmøtet og hvordan politiet vurderer bevisene. De legger også frem sitt krav om straff i denne oppsummeringen som kalles prosedyren. Etter aktor er det den tiltalte som får anledning til å summere opp og fortelle hvordan han/hun vurderer de forskjellige bevis og hvordan de forskjellige lovbestemmelsene skal forstås.

Som tiltalt i en promillesak kan du stille uten advokat og forsvare deg selv. En av de store fordelen med å være bistått av en advokat er at du slipper å stå for krysseksaminering av vitner, sette deg inn i hvordan lover og forskrifter skal forstås, slipper å være engstelig for at det påtalemyndigheten gjør er riktig og å sette deg inn i rettspraksis på straffutmåling som kan være vanskelig tilgjengelig. Alt dette mens du gjerne er nervøs fordi det har stor betydning for ditt videre liv. Det skaper ofte ikke tilstrekkelig distanse til å se saken fra andre vinkler enn din egen.

Som kunde hos Promilleadvokaten.no får du bl.a. en grundig gjennomgang av hva som skjer i tingretten før du skal møte slik at du er best mulig forberedt til det møtet som kan være svært viktig for din fremtid.