Boten for promillekjøring

I tillegg til fengselsstraff skal det utmåles en bot for den som dømmes for kjøring i påvirket tilstand. I Norge er denne boten høy.

Det står i vegtrafikkloven § 31 at det skal gis bot i alle promillesaker. Det fremgår imidlertid ikke av paragrafen hvor stor boten skal være. Svaret på det fremgår av lovens forarbeider og rettspraksis. I motsetning til fengselsstraffen skal ikke boten variere i takt med promillenivået.

Utgangspunktet er at man skal ha en bot som tilsvarer 1,5 ganger brutto månedslønn. Brutto månedslønn tilsvarer det man har i lønn før man trekker fra skatt m.m. Det er altså ikke det beløpet man får utbetalt hver måned (nettolønn) som er utgangspunktet for beregningen. Dette er en streng straff, og vil for enkelte utgjøre svært høye beløp. Det er ikke uvanlig med bøter over 100.000,-

Unntak fra reglene om bøter på 1,5 ganger brutto månedslønn.

Den klare hovedregel om 1,5 ganger brutto månedslønn er et brudd med straffelovens prinsipper om utmåling av botens størrelse. Ellers i strafferetten utmåles bøter på et mye friere grunnlag. Dommerene er ikke bundet til å gi bøter etter faste satser uavhengig av overtrederens økonomi. Boten skal tilpasses forholdets art og det domfelte antas å kunne betale.

Ettersom det er bruttolønnen som legges til grunn kan bøtene bli svært vanskelig å betjene for de som har høy bruttoinntekt men lav netto. Typisk kan dette være en person som sitter med en bra brutto inntekt, men hvor barnebidrag og høye kostnader i forbindelse med en skilsmisse gir en lav netto inntekt. Vedkommende kan da få store problemer med å betjene en så høy bot som 1,5 ganger brutto månedslønn.

 

Unntak

Brutto inntekt

8.000-

15.000

pr. mnd.


Bot

10.000

pr. mnd. eller lavere

Popular

Brutto inntekt

20.000

pr. mnd.


Bot

35.000

pr. mnd.

Popular

Brutto inntekt

40.000

pr. mnd.


Bot

60.000

pr. mnd.

Popular

Brutto inntekt

50.000

pr. mnd.


Bot

75.000

pr. mnd.

Popular

Brutto inntekt

60.000

pr. mnd.


Bot

80.000

pr. mnd.

Popular

Brutto inntekt

100.000

pr. mnd.


Bot

150.000

pr. mnd.

Hvordan få redusert boten?

 • Innledning
 • Lavere inntekt
 • Høy gjeld
 • Dokumenter

For å få redusert boten i forhold til politiets krav om bot må vi overbevise retten om at du ikke har økonomi til å dekke den. Det kan f.eks. være at du har mistet jobben på grunn av tap at førerkortet og at du ikke lenger har så høy lønn som politiet hevder, eller ikke får så høye bonuser som politiet har lagt til grunn.

Felles for tilfellene er at dere må ta kontakt med oss slik at vi kan vurdere saken og se om det er grunnlag for å få redusert boten. I de sakene vi mener det er mulig vil vi sende et støtteskriv til retten som du har med deg dersom det er en tilståelsesdom, eller vi anker for deg dersom det allerede er avsagt en dom med for høy bot.

Et klassisk tilfelle er at politiet innhenter en ligningsoppgave som ikke lenger er representativ for den inntekten den mistenkte har på tidspunktet for rettesaken. På grunn av tapet av førerkortet er det mange som mister jobben og hele inntekten, andre mister bonus fordi man ikke lenger kan jobbe overtid. I disse tilfellene er det viktig å få overbevist dommerne om at man ikke har midlert til å betale en så høy bot som politiet krever. I all fall ikke uten at det går kraftig ut over midler til å dekke nødvendig livsopphold.

 

  I utgangspunket skal boten settes til 1,5 ganger brutto månedslønn uten at det tas hensyn til gjeld.

  Men har man gjeld utover det vanlige, og denne er veldig tyngende, vil retten kunne ta hensyn til dette ved fastsettelsen av boten. Det finnes ingen grenser for når dette kan gjøres og det vil bli vurdert konkret i hver sak.

viktige Dokumenter

  I forhold til boten er viktige dokumenter selvangivelsen og/eller lønnsoppgaver som bekrefter inntekten.

  En bekreftelse fra arbeidsgiver som viser at man f.eks. vil miste jobben eller overtid vil være fint å kunne legge ved saken.